Algemene Voorwaarden (RP)

Jouw welzijn en veiligheid staat bij ons op de eerste plek. Daarom willen wij heel graag het volgende nog even met je delen. De RedPill’s Hero’s Journey is gebaseerd op onze eigen ervaring, leerlessen en alle kennis die we hebben opgedaan.

 De RedPill’s Hero’s Journey is geen medische behandeling, noch een medische therapie. Het vervangt ook niet voorgeschreven medicijnen door doktoren of medische specialisten. Ons doel is het verhogen van het Bewustzijn.

 Alle informatie, instructies en advies gegeven door RedPill zijn niet bedoeld ter vervanging van professionele medische of psychologische diagnose, behandeling en/of zorg. Je dient geen (huidig) medicijngebruik te stoppen of te wijzigingen die je neemt op medisch advies, zonder vooraf toestemming te krijgen van jouw dokter of medisch specialist.

In geval van fysieke of mentale problemen is het altijd belangrijk om meteen contact op te nemen met je dokter of medisch specialist.

Mocht het zijn dat je hier nog vragen over hebt, kan je uiteraard altijd bij ons terecht.

Wij zijn hier om jou te helpen! Heel veel succes & you can do this!

Artikel 1. Algemeen

 1. Minimum leeftijd: Om gebruik te mogen maken van onze diensten dient de deelnemer minimaal 18 jaar oud te zijn.
 2. De Algemene Voorwaarden van RedPill zijn van toepassing op alle door RedPill gesloten overeenkomsten, totstandkoming daarvan en op alle door RedPill uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.
 3. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt op aanvraag door RedPill gratis verstrekt.
 4. Opdrachtgever: De persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden (diensten) verstrekt. 
 5. Diensten: Alle door RedPill aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching/training en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.  
  Hieronder worden tevens diensten verstaan die tot stand zijn gekomen op afstand, via bijvoorbeeld internet, tussen RedPill en haar opdrachtgever voor het geven van advies en/of over de uitvoer van trainingen, workshops, opleidingen, coaching gesprekken of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei.
 6. Deelnemer: Degene die deelneemt aan een opleiding, coaching/training traject, workshop, begeleiding, supervisie, contactdag, groep/ team traject of intervisie.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RedPill diensten en producten aanbiedt of levert.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Niet alleen RedPill maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
 4. Eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door RedPill uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 5. Indien een samenwerking met RedPill wordt aangegaan, houdt dit tevens in akkoord te gaan met de tarieven en Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Aanbod & Acceptatie

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als RedPill gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden RedPill niet.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 4. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt RedPill onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 5. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door RedPill is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

Artikel 4. Offertes

 1. De door RedPill gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven is RedPill slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief btw, tenzij anders is aangegeven.  
 3. De offertes zijn exclusief eventuele (voortgang) rapportages aan derden.
  Deze worden apart gedeclareerd.    
 4. Offertes zijn gebaseerd op de bij RedPill beschikbare informatie.
 5. Op en vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de wederpartij.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met RedPill gesloten overeenkomsten leiden voor RedPill tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij RedPill gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van RedPill verlangd kan worden. RedPill zal dit naar beste inzicht en vermogen naleven.
 2. De deelnemer zal eerlijk en open bijdragen aan de Hero’s Journey/gesprekken/workshops/ trainingen/contactdagen en zich inzetten, waarbij de deelnemer de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het boeken van resultaat. Verder zal de deelnemer naar de Hero’s Journey/ sessies/bijeenkomsten/workshops/contactdagen komen op de afgesproken tijd en plaats of op het juiste tijdstip inloggen, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de Hero’s Journey/sessies/bijeenkomsten/workshops/ contactdagen worden gemaakt.
 3. Mocht de deelnemer, zonder RedPill hier op tijd schriftelijk/telefonisch van op de hoogte te brengen, niet op de afgesproken tijd en/of plaats aanwezig zijn of ingelogd hebben, dan vervalt de deelname aan de coachingcall/sessie/training/workshop/contactdag na 15 minuten, waarbij de betalingsverplichting voor de gereserveerde tijd blijft staan. De deelnemer heeft dan geen recht op het inhalen, verkrijgen van brochures, hand-outs ed.
 4. Het is toegestaan om, indien dit voor de deelnemer van belang is, in overleg en met schriftelijke toestemming van RedPill, geluidsopnames te maken van de sessies. Deze geluidsopnames zijn alleen bedoeld voor eigen gebruik. De geluidsopnames mogen niet openbaar worden gemaakt, ook niet via bijvoorbeeld internet of sociale media. Alleen met schriftelijke toestemming van RedPill is dit in bepaalde gevallen mogelijk, het mag in geen enkel opzicht schade aanbrengen voor de betrokkenen.
 5. De deelnemer draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die RedPill en de deelnemer gezamenlijk doorbrengen, als ook daarna.
 6. Door ondertekening van het contract geeft de deelnemer toestemming aan RedPill om, waar nodig en gewenst, de technieken en methodes in te zetten welke zij nodig acht. Dit valt onder verantwoordelijkheid van de deelnemer zie art. 3.1. en art. 13.1.
 7. Op sommige van de programma’s van RedPill zijn toelatingseisen van toepassing. In zulke gevallen is toelating tot deze programma’s afhankelijk van een schriftelijke of mondelinge toetsing van het niveau van de deelnemer(s).
 8. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft RedPill het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
 9. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan RedPill aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan RedPill worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan RedPill zijn verstrekt, heeft RedPill het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6. Contractduur

 1. Wanneer de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij verlenging van een Hero’s Journey/coaching/training/supervisie/intervisie traject, blijven de afspraken (m.u.v. de Algemene Voorwaarden) van het eerst overeengekomen contract van kracht, tenzij partijen besloten hebben dit met andere afspraken te vervolgen, dit wordt dan schriftelijk in een nieuw contract vastgelegd.
 3. Bij een vervolgtraject gelden de Algemene Voorwaarden van dat moment, zoals vermeld op de website van RedPill en vervallen de Algemene Voorwaarden van het ‘oude’ contract (zie art. 17).

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
  RedPill zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal RedPill de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal RedPill daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Geheimhouding en Ethische gedragscode

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Informatie met betrekking tot de deelnemer wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de deelnemer kennisgenomen heeft van die informatie en vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Derhalve zal RedPill niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken van de deelnemer deelt of aan de wettelijke autoriteiten meldt.
 3. Aan de opdracht zal door RedPill niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.
 4. RedPill is gehouden aan algemeen geldende ethische codes. 

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. De inhoud van de RedPill community/website/online platform/besloten groepen/dan wel overige uitingen is onder meer auteurs-, databank-, merk- en modellenrechtelijk beschermd. Het maken van kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van (een gedeelte, dan wel gedeelten van) de Inhoud van de community/website/online platform/besloten groepen/dan wel overige uitingen, in welke vorm en op welke manier dan ook is nadrukkelijk verboden, tenzij hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van RedPill is verkregen. Het opvragen en hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de op de community/website/online platform/besloten groepen/dan wel overige uitingen geplaatste databanken, alsook het herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken van niet-substantiële delen van deze inhoud in de zin van de Databankenwet is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RedPill eveneens nadrukkelijk verboden.
 2. Voor zover auteurs, merk-, modellen-, handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door RedPill ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft RedPill houder, respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 3. RedPill behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Privacy

 1. RedPill verwerkt de persoonsgegevens van opdrachtgever overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. RedPill kan de persoonsgegevens ook gebruiken voor relatiebeheer om opdrachtgever te informeren over aanbiedingen en andere diensten van RedPill. Indien Opdrachtgever dit niet wenst, kan Opdrachtgever dit laten weten via info@redpill.nl
 2. De inhoudelijke 1-op-1 coaching en cursusvoortgang van de opdrachtgever is te allen tijde privé. Deze zullen niet openbaar worden gemaakt en deze zijn niet inzichtelijk voor derden, tenzij in samenspraak anders is overeengekomen.

Artikel 11. Betaling, betalingsvoorwaarden en verzuim  

 1. Betaling geschiedt vooraf aan de (intake) Hero’s Journey/sessies/trainingen/coaching/ trajecten/workshops/ contactdagen.
 2. Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
 3. Alle door RedPill opgegeven prijzen zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 4. Alle door RedPill opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden.
 5. Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan RedPill in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.
 6. RedPill behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen.
 7. Indien op verzoek van de opdrachtgever door RedPill zo nodig specialistische werkzaamheden in onderaanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt tussen partijen.
 8. In geval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens RedPill hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.
 9. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is RedPill gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 10. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
 11. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van RedPill en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens RedPill onmiddellijk opeisbaar zijn.
 12. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 13. Wanneer van RedPill meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan RedPill voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 12. Incassokosten

 1. Ingeval RedPill om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, inzake o.a. (producten) aansprakelijkheid is RedPill niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel wederpartij als bij derden. RedPill kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden waarbij schade aan anderen of de deelnemer, zelf wordt aangericht. Hierbij verklaart de deelnemer alle verantwoordelijkheid van bovenstaande of soortgelijke acties op zich te zullen nemen.
 2. De aansprakelijkheid van RedPill is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Elke aansprakelijkheid van RedPill voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade aan (on)roerende goederen, personen of derden, of gevolgschade van eventuele (druk) fouten op haar website, folders of andere PR, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Doorgang/vervanging/annulering/beëindiging van de overeenkomst

 1. RedPill heeft het recht om zonder opgave van reden een Hero’s Journey, opleiding, cursus, training, begeleiding- of coaching, supervisie, contactdag of intervisie traject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan RedPill betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.
 2. Annuleren door opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk of per mail, tenzij contractueel/op het inschrijfformulier anders is vastgelegd. De datum van de poststempel dan wel de mailontvangst geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke of mailbevestiging van RedPill.

Artikel 15. Verplaatsing/annulering/ontbinding/beëindiging van programma’s

 1. In het geval van lopende of open programma’s is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.
 2. Voor verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang berekent RedPill een bedrag van 75% van het de overeengekomen kosten aan de opdrachtgever door. De overige kosten komen met de verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang te vervallen.
 3. Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen kosten aan RedPill te vergoeden.
 4. Bij verplaatsing binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht om 50% van de overeengekomen kosten aan RedPill te vergoeden voor de oorspronkelijk besproken data.

Artikel 16. Verplaatsing/annulering/ontbinding/beëindiging van maatwerk

 1. In het geval van trainingen die RedPill voor de opdrachtgever op maat heeft gemaakt is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.
 2. Als de opdrachtgever binnen acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door RedPill op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleiding verplaatst, annuleert, ontbindt of opzegt, brengt RedPill naast een bedrag van €250,- administratiekosten, de door RedPill gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en uitvoeringskosten in rekening bij de opdrachtgever.
 3. Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) aan RedPill te vergoeden.

Artikel 17. Verplaatsing/annulering/ontbinding/beëindiging van coaching en andere begeleidingstrajecten en operationele ondersteuning

 1. Bij annulering of verplaatsing door de opdrachtgever van coaching en/of andere begeleidingstrajecten en/of operationele ondersteuning binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten.
 2. De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van RedPill.

Artikel 18. (Tussentijdse) beëindiging/verplaatsing/annulering van coaching

 1. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van een Hero’s Journey, opleiding, cursus, training, begeleiding- of coaching, contactdag, supervisie of intervisie traject, de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever/deelnemer geen recht op enige terugbetaling of inhalen van de gemiste cursus/ training/traject/dag/sessie tijd/begeleiding/ contactdag of het verkrijgen van brochures, hand-outs ed. Ook is het niet mogelijk om een vervanger deel te laten nemen, of te wisselen van dag(en). 
 2. RedPill is gerechtigd om deelnemers aan Hero’s Journey/workshops/ trainingen/ contactdagen, verdere toegang/deelname tot of aan een workshop/training/sessie/ contactdag en/of traject etc., te ontzeggen en/of te annuleren, wanneer deze zich in de ogen van RedPill op een destructieve/negatieve/agressieve manier gedra(a)g(t)en en/ of zich niet aan gemaakte afspraken houd(t)en en/of dat de voortgang/veiligheid voor het (coaching/ contactdag/supervisie/training/workshop) proces, de groep en/of pers(o)on(en) wordt verstoord. De verantwoordelijkheid voor dit gedrag ligt bij de deelnemer. Restitutie van het eventueel vooruitbetaalde bedrag is dan niet mogelijk, de betalingsverplichting blijft. De deelnemer heeft dan geen recht op het verkrijgen van brochures, hand-outs ed.
 3. Een deelnemer kan zich in overleg met RedPill en de organisatie waar deze persoon toe behoort, laten vervangen door een andere deelnemer als de wijziging tenminste 48 uur voor aanvang van de eerste trainingsdag schriftelijk aan RedPill is doorgegeven. Voor vervanging berekent RedPill een bedrag van €50,- aan administratiekosten door aan de opdrachtgever. Als het gaat om een programma waarop toelatingseisen van toepassing zijn, vervalt de mogelijkheid tot vervanging, tenzij tijdige toetsing organisatorisch haalbaar is. De kosten voor de toetsing van de vervanger worden doorberekend aan de opdrachtgever.
 4. Indien binnen zes maanden na een sessie geen afspraak meer is gemaakt door de deelnemer, wordt een traject, onafhankelijk van het aantal overgebleven sessies, geacht stilzwijgend te zijn beëindigd en kan de deelnemer en/of opdrachtgever geen aanspraak maken op vervolgsessies of teruggave van geld door RedPill. 
 5. Wanneer één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding/ restitutie van het eventueel vooruitbetaalde bedrag verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 19. Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met RedPill wordt aan RedPill toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal RedPill uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
 2. De bewaartermijn van persoonsgegevens is 15 jaar, of op aanvraag van de cliënt worden deze aan de cliënt meegegeven/verwijderd/vernietigd.

Artikel 20. Geschillenbeslechting

 1. Op iedere overeenkomst tussen RedPill en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen RedPill gevestigd is.

Artikel 21. Vindplaats en wijziging Algemene Voorwaarden RedPill

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van het contract met RedPill, zie ook art.17.4.
 3. Bij een vervolgtraject gelden de ‘Algemene Voorwaarden van RedPill’ van dat moment, zoals vermeld op de website van RedPill en vervallen de ‘Algemene Voorwaarden van RedPill’ van het ‘oude’ contract.
 4. De Nederlandse tekst van de ‘Algemene Voorwaarden van RedPill’ is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.